Menu
Your Cart
20% OFF on all products Shop now

За нас

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е специализирано обслужващо звено на Министерство на образованието и науката за изпълнение на държавната политика за приобщаващо образование в област София-град.

Регионалният център предоставя методическа помощ на училищните екипи за подкрепа на личностното развитие и на екипите в детските градини на територията на Столична община.

В рамките на регионалния център функционира и регионален екип за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности.

РЦПППО-София-град е гарант за държавната политика в сферата на равния достъп до образование на територията на град София. Центъра има следните държавно определени функции:

- Оценка на специалните потребности

- Предоставяне на подкрепа от ресурсен учител, логопед, психолог, социален работник или друг специалист

- Одобряване на оценка

- Повторна оценка

- Други функции

На територията на РЦПППО-София-град функционират следните терапевтични програми: 

- Програма по ерготерапия и сензорна интеграция 

- Програма по кинезитерапия

- Програма по трудотерапия и полезни умения