Ерготерапия

НАРУ е водеща организация която припозна ролята на ерготерапията не само в сферата на здравните науки, но и приложението и в подкрепа на приобщаването в детските градини и училищата.

Ерготерапията осигурява възможност за  максимална степен на самостоятелност и независимост на деца и лица с различни увреждания чрез развиване, възстановяване, поддържане или промяна в ежедневните им умения за самообслужване и ежедневна и трудова дейност. Освен това ерготерапевтите спомагат за  компенсирането на трайно увредени функции чрез адаптиране на домашната, училищна и работна среда. Основна цел на ерготерапевтичната интервенция е да осигуряване на независим живот на хората с увреждания в публичния живот и подобряване на качеството на живота. Тя се отличава с е холистичният подход към клиента, който е поставен в центъра на терапевтичния процес.

В официалното становище на Световната федерация на ерготерапевтите (World Federation of Occupational Therapists, WFOT) е дадена следната дефиниция:

„Ерготерапията е клиент-центрирана здравна професия, насочена към промоция на здравето и благополучието чрез участие в дейности“ (WFOT, 2010).

НАРУ се фокусира основно върху ерготерапията в училищна среда, но и подкрепа на семействата на децата и учениците със специални образователни потребности.

children

Свържете се с нас


0877 182579 Inclusion.bg в Facebook info@inclusion.bg

Изработка на уеб сайт от